Gallagher Europe B.V.

Bornholmstraat 62

9723 AZ Groningen

KvK nummer: 02033672

 

 

 

 

Algemene

Verkoopvoorwaarden

Coho

Versie mei 2024

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Artikel 1       Definities.

Artikel 2       Algemeen.

Artikel 3       Voorwaarden.

Artikel 4       Totstandkoming overeenkomst

Artikel 5       Levering.

Artikel 6       Overgang risico.

Artikel 7       Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8       Installatie Product

Artikel 9       Software abonnement

Artikel 10     Herroepingsrecht voor consumenten.

Artikel 11     Intellectueel eigendom..

Artikel 12     Garantie.

Artikel 13     Aansprakelijkheid.

Artikel 14     Gegevensverwerking.

Artikel 15     Taal

Artikel 16     Overige bepalingen.

Artikel 17     Geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1            Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de daarbij vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

Gallagher:        Gallagher Europe B.V., gevestigd te Groningen, de gebruiker van deze Voorwaarden;

Klant:              De natuurlijke- of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met Gallagher;

Overeenkomst: De overeenkomst(en) tussen Gallagher en Klant die tot stand kom(t)(en) met betrekking tot het Product en de Software;

Product:           De paarden bewakingscamera, zoals omschreven in de Overeenkomst;

Software:         De smartphone applicatie, behorend bij het Product;

Locatie:            De locatie waar het (de) paard(en) staa(t)(n) en waar het Product wordt geplaatst;

Voorwaarden: Deze algemene verkoopvoorwaarden van Gallagher.

Artikel 2            Algemeen

2.1      Gallagher biedt het Product aan in combinatie met een verplicht maandelijks abonnement voor het gebruik van de Software. Ter zake het Product en het gebruik van de Software wordt één Overeenkomst gesloten.

2.2      Het Product en de Software zijn nader gespecificeerd in het aanbod dat aan de Klant is gedaan en de technische documentatie die daarbij is verstrekt dan wel dat toegankelijk is via de online webshop van Gallagher.

2.3      Het Product en de Software stellen de Klant in staat zijn paard(en) te monitoren en te meten en analyseren om de prestaties van zijn paard(en) te verbeteren.

2.4      Een consument in de zin van deze Voorwaarden is een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3            Voorwaarden

3.1      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gallagher en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2      Deze Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de online webshop van Gallagher via de website www.mycoho.eu.

3.3      De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4      Gallagher is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op een door Gallagher vastgestelde datum, minimaal een (1) maand na bekendmaking, van kracht. Wanneer de Klant niet instemt met de wijzigingen heeft de Klant tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen.

Artikel 4            Totstandkoming overeenkomst

4.1      Alle informatie op de website van Gallagher is vrijblijvend en de vermelding van het Product en de Software vormt louter een uitnodiging tot het doen van een aanbod om een Overeenkomst aan te gaan. Dit betekent ook dat eventuele foutieve informatie op de website van Gallagher niet kan leiden tot enige gebondenheid of aansprakelijkheid van Gallagher, alsmede dat als gevolg van technische beperkingen in de weergave het bestelde Product en de Software een redelijkerwijs geringe afwijking kan vertonen ten opzichte van wat op de website afgebeeld.

4.2      De Overeenkomst tussen Gallagher en de Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en (de machtiging tot incasso van) de betaling van de Klant van de overeengekomen prijs, inclusief eventuele verzendkosten, door Gallagher is ontvangen. De Klant ontvangt onverwijld een orderbevestiging.

Artikel 5            Levering

5.1      Levering van het Product vindt plaats op de bij het plaatsen van de bestelling op de Coho website van Gallagher overeengekomen .

5.2      Indien de goederen bij bestelling niet in voorraad zijn, zal Gallagher direct de benodigde onderdelen bestellen en nieuwe voorraad produceren. Dit zal onverwijld aan de klant worden medegedeeld onder vermelding van de verwachte leverdatum.

Artikel 6            Overgang risico

6.1      Het risico van het verkochte Product gaat over op de Klant op het tijdstip van overdracht van het Product door de transportdienst dan wel door de dealer van Gallagher.

6.2      Voor de overgang van het risico wordt met overdracht gelijkgesteld de situatie waarin de Klant in verzuim is met de aanvaarding.

Artikel 7            Eigendomsvoorbehoud

7.1      Met betrekking tot consumenten behoudt Gallagher zich de eigendom van het Product voor totdat de koopsom volledig door de Klant is voldaan. Met betrekking tot een niet-consument behoudt Gallagher zich de eigendom van het Product voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn voldaan.

7.2      In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door de Klant, met name bij betalingsverzuim of in geval van surseance van betaling of insolventie, is Gallagher gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en het Product terug te vorderen, voor zo ver de Klant de tegenprestatie nog niet of niet volledig heeft voldaan.

Artikel 8            Installatie Product

8.1      Voordat het Product door de Klant wordt geïnstalleerd vergewist de Klant zich ervan dat hij toestemming heeft van de eigenaar en – indien dit een ander is – de gebruiker van de Locatie voor het plaatsen van het Product. De Klant wijst de eigenaar en – indien dit een ander is –  de gebruiker van de Locatie er ook op dat hij op verzoek aan Gallagher toegang tot dezelfde informatie verkrijgt als de Klant middels een account op de Software. Gallagher zal dit verzoek in beginsel honoreren, tenzij er gegronde redenen zijn om dat in een voorkomend geval niet te doen.

8.2      In geval van een verandering van Locatie heeft de Klant slechts het recht om het Product opnieuw te installeren bij een andere Locatie, nadat daarvoor van deze laatste toestemming is verkregen.

8.3      Na toestemming van de (nieuwe) Locatie wordt het Product geïnstalleerd in de box alwaar het (de) paard(en) zich bevind(t)().

8.4      De Klant is verplicht een duidelijk zichtbaar bordje op te hangen waarop staat dat de Locatie onder videobewaking staat. Dit bordje moet geplaatst worden op een plaats waar het goed zichtbaar is voor iedereen die de Locatie betreedt.

8.5      De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van alle betrokkenen (bijvoorbeeld medewerkers, bezoekers) over de aanwezigheid van de videobewaking.

Artikel 9            Software abonnement

9.1      Onderdeel van de Overeenkomst is een abonnement voor het gebruik van de Software.

9.2      Het abonnement start op de datum van ontvangst van de bestelling van het Product door Gallagher.  Het abonnement wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de online webshop en bedraagt in ieder geval zes maanden.

9.3      De vergoeding voor het abonnement wordt maandelijks vooraf gefactureerd. De kalendermaanden worden geteld vanaf de dag van het begin van het abonnement. Iedere begonnen maand is als volle maand door de Klant verschuldigd, met uitzondering van de eerste maand van het abonnement die de Klant pro rata is verschuldigd.

9.4      De vergoeding is vastgesteld in euro’s dan wel in de geldende lokale valuta en is (indien van toepassing) inclusief de wettelijke omzetbelasting.

9.5      Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van telkens de bij het aangaan van de Overeenkomst vermelde initiële periode, tenzij het abonnement door de Klant schriftelijk wordt opgezegd tegen het einde van een periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor de stilzwijgende verlengingsdatum.

9.6      Met betrekking tot consumenten geldt dat het abonnement na ommekomst van de bij het aangaan van de Overeenkomst vermelde initiële periode stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van onbepaalde tijd, waarbij de consument het abonnement maandelijks kan opzeggen.

9.7      Een tussentijdse beëindiging van het abonnement door de Klant geeft geen recht op volledige dan wel gedeeltelijke restitutie.

Artikel 10         Herroepingsrecht voor consumenten

Voor consumenten geldt de hierna omschreven mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden (welke omschrijving tevens als instructie geldt). In dit artikel wordt onder ontbinding uitsluitend verstaan ontbinding door een consument op grond van artikel 6:230o e.v. BW.

U kunt de Overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn voor ontbinding verstrijkt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het bestelde Product (dan wel de laatste goederen/zending/onderdelen van de in één bestelling bestelde goederen) heeft ontvangen.

Het hier bedoelde recht op ontbinding wordt uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per brief, fax of email) of – indien de zaak voor afloop van die termijn aan u is geleverd – door terugzending van het Product. Voor een schriftelijke verklaring tot ontbinding kunt u gebruik maken van het formulier dat u kunt vinden op onze website, maar u bent hiertoe niet verplicht

Tenzij Gallagher heeft aangeboden het Product zelf af te halen, dient de consument in geval van rechtsgeldige ontbinding het Product met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de verklaring tot ontbinding terug te zenden of te overhandigen aan Gallagher of aan de dealer van Gallagher via welke hij de Hardware heeft ontvangen. De verklaring tot ontbinding of de terugzending dient te worden gericht aan:

GALLAGHER EUROPE B.V.

Bornholmstraat 62A

9723 AZ GRONINGEN

Tel. 0031 (0)50 368 31 00

Fax 0031 (0)50 368 31 86

E-mail:onlineservice@gallagher.eu

Indien het Product zich leent om per postpakket te worden verzonden, wordt het voor ons risico retour gezonden. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor uw rekening wanneer het geleverde Product met de bestelling en de prijs van de retour te zenden zaak niet hoger is dan 40 euro, of, in geval van een hogere prijs, wanneer u ten tijde van de ontbinding de desbetreffende tegenprestatie of de overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan. In alle andere gevallen is de terugzending voor u kosteloos. Zaken die niet geschikt zijn voor pakketpost worden bij u afgehaald.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Gallagher betaalt na rechtsgeldige ontbinding van de Overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding door Gallagher alle door de consument betaalde bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten. Tenzij Gallagher heeft aangeboden het Product zelf af te halen of door een dealer te laten afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Gallagher dan wel de dealer het Product heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Indien u het ontvangen Product alsmede het voordeel (zoals het gebruiksvoordeel) na rechtsgeldige ontbinding geheel of gedeeltelijk niet aan ons kunt teruggeven, of slechts in slechtere staat, dient u het verschil aan ons te vergoeden. Voor een eventueel slechtere staat van het Product en voor genoten voordeel bent u uitsluitend verplicht tot vergoeding voor zover sprake is van een gebruik van de zaak dat verder gaat dan het onderzoeken van de eigenschappen en werking van de goederen. Onder het “onderzoeken van de eigenschappen en werking” wordt verstaan het testen en uitproberen van het desbetreffende goed , zoals dit bijvoorbeeld gebruikelijk is in een winkel. Modelformulier voor ontbinding (pdf).

Artikel 11         Intellectueel eigendom

11.1    Het Product en de Software zijn exclusief eigendom van Gallagher en zijn beschermd door nationale en internationale wetgeving die van toepassing zijn op intellectueel eigendom.

11.2    De Klant verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht op het Product en de Software en de Klant heeft geen andere rechten dan welke uitdrukkelijk zijn verleend onder de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

Artikel 12         Garantie

12.1    Gallagher en de Klant onderkennen dat het Product een innovatieve oplossing betreft die de omgeving van het paard in realtime analyseert, maar die op geen enkele manier het advies van een expert kan vervangen met betrekking tot de fysieke conditie van het/de paard(en) van de Klant.

12.2    Gallagher verleent een garantie op het Product en de Software overeenkomstig de bij het product gevoegde garantiebepalingen. Eventuele verdergaande wettelijke verplichtingen worden uitgesloten voor zover dat is toegestaan.

Artikel 13         Aansprakelijkheid

13.1    De aansprakelijkheid van Gallagher uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, met inbegrip van de in het vorige artikel bedoelde garantieverplichting.

13.2    De aansprakelijkheid strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals (doch niet beperkt tot) gederfde winst of rendement, of bestede tijd.

13.3    In het bijzonder is aansprakelijkheid uitgesloten in geval van:

  • Gegevensverlies
  • Gebruik van het Product in een omgeving of volgens een configuratie die niet voldoet aan de aanbevelingen van Gallagher;
  • Onderbreking van de Software;
  • Onderbreking van het internetnetwerk van de Klant
  • Het optreden van technische problemen bij de Klant;
  • Een cyberaanval;
  • Een ongeval met het paard, dan wel een ander dier of mens, tijdens het gebruik van het Product en de Software.

13.4    Voor zo ver door middel van links toegang wordt geboden tot andere websites, is Gallagher niet aansprakelijk voor inhoud van derden op die websites. Gallagher neemt de inhoud van derden niet over als haar eigen inhoud. Indien Gallagher kennis mocht nemen van ongeoorloofde inhoud op externe websites, zal zij de toegang tot die websites onverwijld blokkeren.

13.5    De in de voorgaande leden bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Gallagher en ieder ander die door ons in het kader van de Overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie wij producten en/of onderdelen betrekken, ook indien sprake is van opzet of grove schuld.

13.6    De in de voorgaande leden bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijke productaansprakelijkheid zoals voortvloeiende uit de EC Richtlijn 875/374/EC, zoals nadien aangepast of vervangen en geïncorporeerd in het Nederlandse recht.

Artikel 14         Gegevensverwerking

14.1    Gallagher verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de op haar website gepubliceerde privacy-& cookie verklaring. Gallagher neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

14.2    De Klant stemt uitdrukkelijk ermee in dat Gallagher de gegevens die tijdens het gebruik van het Product worden verzameld mag gebruiken voor analyse, ontwikkeling en communicatiedoeleinden, inclusief het verstrekken van deze gegevens met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15         Taal

15.1    Deze Voorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse, een Engelse, een Franse en een Duitse tekst. In geval van (mogelijk) verschil tussen deze teksten is de Nederlandse tekst bepalend voor Overeenkomsten met een Klant die zijn hoofdvestiging of woonplaats in Nederland heeft of handelt vanuit een vestiging in Nederland, terwijl de Engelse tekst bepalend is voor Overeenkomsten een Klant die zijn hoofdvestiging of woonplaats buiten Nederland heeft en handelt vanuit een vestiging buiten Nederland.

Artikel 16         Overige bepalingen

16.1    Wanneer één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Gallagher en de Klant zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen om een vervangende regeling te treffen.

Artikel 17         Geschillen en toepasselijk recht

17.1    Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze niet voor zo ver daardoor de aan hem toekomende bescherming op grond van bepalingen van dwingend recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, aan hem ontnomen zou worden.

17.2    Alle geschillen tussen Gallagher en de Klant voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Comments are closed.